เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 1 พงศาวดาร 15: 1-29

การขนย้ายหีบพันธสัญญาครั้งนี้ ดาวิดทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของปุโรหิต และคนเลวี มีการชำระตัวและเชิญหีบอย่างถูกต้อง (ด้วยการหาม) และเมื่อมายังนครดาวิด ทุกคนต่างเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี การเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถูกต้อง มักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอ  อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะดำเนินชีวิตในวันนี้ด้วยการเชื่อฟัง และได้รับผลแห่งความชื่นชมยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *