เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 1 พงศาวดาร 21: 18-22:1

เมื่อดาวิดสำนึกในความผิดบาปของตน ดาวิดต้องสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้า ถวายเครื่องเผาบูชา เครื่องศานติบูชา กราบทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ (ข้อ 26) พระเจ้าทรงมีพระเมตตา ทรงตอบดาวิดด้วยการสั่งให้ทูตสวรรค์หยุดทำลาย (ข้อ 27) สิ่งนี้สอดคล้องกับพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 ที่ว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” สำรวจชีวิตของคุณในเรื่องความผิดบาปและสารภาพกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *