เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 1 พงศาวดาร 22: 2-19

ดาวิดได้ทรงเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนทุกอย่างสำหรับการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า แต่สำคัญที่สุดที่ดาวิดต้องจัดเตรียมคือ “จิตใจของซาโลมอน” หรือ “ชีวิตของซาโลมอน” (ข้อ 19)  ในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า สิ่งแรกที่เราจำเป็นต้ดสินใจคือ การถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์ก่อน เหมือนในโรม 12:1 ที่กล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *