เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 1 พงศาวดาร 25: 1-31

บุตรหลานของอาสาฟ ได้รับการแยกไว้สำหรับรับผิดชอบเรื่องดนตรี ในการปรนนิบัติในพระนิเวศ โดยมีการแบ่งออกเป็น 24 กลุ่ม จับฉลากกันเข้าทำหน้าที่ ทั้งผู้น้อย ผู้ใหญ่ ครูและศิษย์เหมือนกัน  นี่เป็นภาพสวยงามในการรับใช้พระเจ้า มีการร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ถือหน้าตา ถ่อมใจต่อกันและกัน เพราะต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อโมทนาและสรรเสริญพระเจ้า ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคณะนักร้องภาคภาษาจีน และคณะนักร้องภาคภาษาไทย ที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมจำนวนพี่น้องที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *