เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 10 ส.ค. 1 พงศาวดาร 27: 1-34

ในด้านการปกครองประเทศ ดาวิดจัดให้มีการจัดการที่ดี เป็นระบบ มีแบบแผน มีการ กระจายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน และทั่วถึง อธิษฐานเผื่อประเทศของเรา เผื่อรัฐบาลของเราที่จะมีสติปัญญา และความสามารถในการบริหารจัดการดูแลประเทศ ให้เกิดความสงบสุขและประชาชนมีความสุขกันถ้วนหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *