เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 17 ส.ค. เอสรา 3:1-13

“เขาได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานเพราะความกลัวอยู่เหนือเขา เหตุด้วยชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินเหล่านั้นและเขาถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นนั้นต่อพระเจ้า เป็นเครื่องเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น” (ข้อ 3) อิสราเอลมีความกลัว เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา แต่เขาพึ่งพาพระเจ้า เช่นเดียวกันวันนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับความกลัวในเรื่องใดบ้าง คุณกำลังพึ่งพาตนเอง หรือพึ่งพาพระเจ้าเหมือนอิสราเอล?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *