เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. เอสรา 5:1-17

แม้ว่าการก่อสร้างพระวิหารจะต้องหยุดชะงักลงถึง 2 ปี และมีการเผยพระวจนะว่า “แต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของพวกยิว และเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัส และมีคำตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มา” (ข้อ 5) มนุษย์อาจจะพยายามหยุดยั้งแผนงานของพระเจ้า และดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแผนการของพระเจ้ายังเดินหน้าต่อไปจนถึงความสำเร็จ  ใช้พระคัมภีร์ 1โครินธ์ 2:9 ที่ว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์” สำหรับการอธิษฐานในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *