เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. เอสรา 6:1-22

เอสราบันทึกว่า “…เขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัส ดาริอัส และอารทาเซอร์ซีส” (ข้อ 14) แผนงานนี้ พระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่ม และพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จ อธิษฐานเผื่อแผนงานและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อตัวของคุณ ต่อครอบครัวของคุณ ต่อคริสตจักรของเรา ขอให้ทุกแผนงานสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *