เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. เอสรา 7:1-28

หลังจากที่เชลยกลุ่มแรกเดินทางกลับมากรุงเยรูซาเล็มแล้ว 80 ปี เอสราจึงเดินทางกลับมา ในข้อ 10 บอกกับเราว่า “เพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้า และกระทำตาม และสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอล” อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีชีวิตที่เหมือนเอสรา เอาใจใส่ในการอ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดี่ยว ศึกษาส่วนตัว และทำตามที่พระคัมภีร์สอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *