เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 24 ส.ค. เอสรา 10:1-11

พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้สอนให้เลิกหรือหย่าจากคู่สมรสที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า มีการกลับใจจากความผิดบาปที่แท้จริง เพราะมีการกระทำด้วย ถ้าวันนี้คุณแต่งงานกับคนไม่เป็นคริสเตียนแล้ว คุณควรจะอ่านพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 7:12-16 โดยเฉพาะข้อ 16 ที่ว่า “ดูก่อนท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ ดูก่อนท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่” อธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าที่จะนำพาคู่สมรสของคุณมาถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานแต่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า มากกว่าตามใจตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *