เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. เอสรา 10:12-44

อิสราเอลใช้เวลาจัดการกับความผิดบาปในเรื่องการแต่งงานกับคนต่างชาติถึง 3 เดือนถึงจะสำเร็จเรียบร้อย เช่นเดียวกันในการหันหลังให้ความผิดความบาป เป็นเรื่องของการต่อสู้ แม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะล้มลงบ้างระหว่างการต่อสู้ ขอให้คุณระลึกอยู่เสมอว่า พระเจ้าทรงอยู่กับคุณ ขอให้คุณใช้พระธรรมจาก 2 โครินธ์ 12:9 ที่ว่า “แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *