เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 27 ส.ค. มีคาห์ 1:1-16

บทที่ 1 ได้กล่าวถึงความชั่วร้ายของสะมาเรีย ที่ยังคงนมัสการรูปเคารพ และมีรูปเคารพอยู่มากมาย นี่เป็นการทรยศและความผิดบาปของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย และจะทรงลงโทษและทำลายให้หมดสิ้น ขอให้คุณใคร่ครวญถึงชีวิตของคุณว่า คุณมีรูปเคารพใดบ้างในชีวิตที่คุณให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *