เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. มีคาห์ 3:1-12

ในข้อ 11 ได้บอกกับเราว่า ผูนำของอิสราเอล ปุโรหิต และผู้เผยพระวจนะต่างปรนนิบัติพระเจ้าด้วยท่าทีที่ผิด มองว่า เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับ (สินบน สินจ้าง เงิน) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด เราควรมีท่าทีในการปรนนิบัติรับใช้ที่มาจากความรัก เหมือนข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “จงรัก และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน” (มาระโก 12:30) อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณปรนนิบัติพระองค์ด้วยความรัก ไม่ใช่ผลประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *