เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 31 ส.ค. มีคาห์ 5:1-15

ในข้อ 4 เราเห็นภาพของพระเจ้าในฐานะของ “ผู้เลี้ยงแกะ” ส่วนในข้อ 10 เราเห็นภาพของพระเจ้าในฐานะของ “ผู้พิพากษา” ภาพ 2 ภาพนี้สอนและเตือนสติคุณอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *