เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. มีคาห์ 6:1-16

ในข้อ 8 ที่ว่า “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า” สิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการคือ “ชีวิตของคุณ” ไม่ใช่ “สิ่งของมากมาย” (ข้อ 6-7) ใช้เวลานี้ทบทวน คิดถึงวันที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ คุณได้ให้ “ชีวิตของคุณ” กับพระองค์ หรือให้ “สิ่งของที่คุณมี” กับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *