เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 6 ก.ย. สดุดี 144:1-15

“ข้าแต่พระเจ้า มนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขา หรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขา” (ข้อ 3) พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณในทุกๆ วันอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *