เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 7 ก.ย. สดุดี 145:1-21

“ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆ วัน สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล” (ข้อ 2) สำหรับดาวิด เขาแน่ใจว่าความรัก ความเมตตา ความเอ็นดู ความสัตย์ซื่อ ฤทธานุภาพ และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นจริงสำหรับเขาทุกๆ วัน ลองทบทวนชีวิตของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า คุณได้เห็นถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของคุณเหมือนหรือต่างจากดาวิดอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *