เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 14 ก.ย. เศฟันยาห์ 2:1-15

“ทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ คือผู้ที่กระทำตามพระบัญชาของพระองค์ จงแสวงหาพระเจ้า จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้าจะได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า” (ข้อ 3) หนทางเดียวที่จะรอดพ้นจากการพิพากษาคือ การกลับใจ สารภาพบาปและกลับมาหาพระเจ้า เชื่อและไว้วางใจพระเยซูคริสต์ในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอด ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรัก อาจจะเป็นคนในครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ ขอพระเจ้าทรงใช้คุณให้นำคนเหล่านั้นมาเชื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *