เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. เศฟันยาห์ 3:1-20

“ในวันนั้น เจ้าจะไม่ถูกกระทำให้อับอาย ด้วยการกระทำซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเรา เพราะในเวลานั้นเราจะคัดผู้โอ้อวดเห่อเหิมนั้นออกเสียจากท่ามกลางเจ้า เจ้าจึงจะไม่เย่อหยิ่งจองหองในภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป เพราะเราจะเหลือแต่คนที่ถ่อมใจและเจียมตัวไว้ในท่ามกลางเจ้า เขาจะแสวงหาที่ลี้ภัยในพระนามแห่งพระเจ้า” (ข้อ 11-12) ในท่ามกลางคำพยากรณ์ที่พูดถึงการพิพากษา พระเจ้าทรงให้เศฟันยาห์เห็นถึง “วันแห่งความรอด” ด้วยเช่นกัน ใช้เวลานี้อีกสักวันที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่คุณรัก อาจจะเป็นคนในครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ ขอพระเจ้าทรงใช้คุณให้นำคนเหล่านั้นมาเชื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *