เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 17 ก.ย. ฮักกัย 2:1-23

“พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้น พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้” (ข้อ 9) อธิษฐานเผื่อการเฉลิมฉลอง 60 ปี ของคริสตจักรในวันพรุ่งนี้ ขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในคริสตจักรพระคุณของเรา เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *