เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. มาลาคี 1:1-5

พระเจ้าทรงสำแดงให้อิสราเอลเห็นว่า พระองค์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะในอิสราเอลเท่านั้น แต่ทรงเป็นพระเจ้าของโลกนี้ ด้วยการทำลายล้างเมืองเอโดม ให้เขาได้เห็นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พระเจ้าใหญ่ยิ่ง แม้กระทั่งนอกเขตแดนของอิสราเอล” (ข้อ 5)  ลองคิดดูว่า พระเจ้าทรงกระทำการอันยิ่งใหญ่อะไรบ้างในชีวิตของคุณขณะที่คุณอยู่ในสังคมภายนอกที่ไม่เชื่อพระเจ้า? (ในที่ทำงาน ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ในหมู่บ้าน เป็นต้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *