เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. มาลาคี 1:6-2:9

พระเจ้าทรงตำหนิชนชาติอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องการถวาย “เมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชา กระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือ และเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วย กระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำของอย่างนั้นไปกำนัลเจ้าเมืองของเจ้าดู เขาจะพอใจเจ้าหรือ จะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหม” (ข้อ 8) โดยเฉพาะปุโรหิตที่ไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์บัญญัติของพระเจ้า แต่กลับให้ผ่านๆ ไป  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงินทอง ทรัพย์สมบัติ กำลัง สิ่งที่คุณครอบครอง? เคยคิดหรือไม่ว่า การให้สิ่งที่คุณไม่ต้องการแล้วกับพระเจ้าเป็นการไม่ให้เกียรติพระองค์? และหลายครั้งก็ทำให้คนอื่นต้องสะดุด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *