เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 20 ก.ย. มาลาคี 2:10-16

พระเจ้าทรงตำหนิคนอิสราเอลในเรื่องความอกตัญญูของเขา พระเจ้าทรงเลือกเขาให้เป็นบุตรของพระองค์ กระทำพันธสัญญากับเขา แต่เขากลับไปแต่งงานกับคนต่างด้าว ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติของพระเจ้า มีส่วนในรูปเคารพและพระของพวกเขา และเขายังทำร้ายพี่น้องชนชาติเดียวกันกับเขา ด้วยการละทิ้งภรรยาของตนเอง ซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันไว้ การที่พระเจ้าทรงเรียกคุณให้เข้าสู่ความรอดโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ทำให้คุณเป็นชนชาติของพระองค์ ยังมีส่วนใดในชีวิตของคุณที่ยังคงมอบให้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า ยังมีรูปเคารพหลงเหลืออยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่ บางครั้งอาจเป็นในรูปของพระอื่น วัตถุสิ่งของ หรือบุคคลที่คุณให้ความสำคัญยิ่งกว่าพระเจ้า พระเจ้าทรงต้องการให้เราผู้ซึ่งเป็นชนชาติของพระองค์ระมัดระวังในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *