เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. มาลาคี 3:13-4:6

คนอิสราเอลกล่าวหาว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานคนชั่ว และไม่ให้เกียรติแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ การทำสิ่งที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้า รับใช้พระองค์ไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งดีใดๆ ในชีวิตของเขา (ข้อ 14)  แต่พระเจ้าก็ยังคงยืนยันกับเขาผ่านผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงจดจำคนเหล่านั้นที่รับใช้พระองค์ และสัตย์ซื่อต่อพระองค์ได้ แล้วเมื่อเวลามาถึงทุกคนจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรม สิ่งที่พระเจ้าจะกระทำต่อผู้ชอบธรรมจะทำให้เขาได้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ชอบธรรมและอธรรม (ข้อ 18) อธิษฐานขอพระเจ้า อย่าให้คุณท้อแท้เพราะคำพูดของคน แต่ยึดมั่นในหลักความจริงของพระวจนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *