เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. ทิตัส 2:1-15

“เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอด สอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุจริตและตามคลองธรรม” (ข้อ 11-12) นี่เป็นอีกครั้งที่เปาโลสอนย้ำในเรื่อง “คำสอนอันมีหลัก” เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วใน “พระเยซูคริสต์” คนที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะมีชีวิตใหม่ คุณคิดว่าการดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่คุณออกมาจากความอธรรม คุณจะต้องละทิ้งสิ่งใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *