เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. ทิตัส 3:1-15

เปาโลตักเตือนในผู้ที่เชื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ทะเลาะและแตกแยกกัน เพราะไม่มีใครที่มาถึงความรอดได้เพราะตนเองประพฤติดีกว่าคนอื่น แต่ทุกคนได้รับการไถ่โดยพระคุณของพระเยซู ให้เป็นคนบริสุทธิ์ มีใจบังเกิดใหม่ และรับการถูกสร้างขึ้นใหม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรมีใจจดจ่อคือ การตั้งใจที่จะอุตส่าห์กระทำการดี ไม่ใช่คอยแต่จะเถียงกันในเรื่องไร้สาระ จับผิดกัน ชิงดีชิงเด่นกัน ตำหนิติเตียนกันตลอดเวลาในเรื่องธรรมบัญญัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ  คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งใดมากกว่ากันระหว่างการกระทำการสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมต่อพระเจ้า กับความรู้สึกไม่พึงใจในท่าทีของคนอื่น ในสิ่งที่พวกเขาทำหรือพูด? คุณสนใจสิ่งที่คุณจะทำมากกว่าหรือสนใจสิ่งที่คนอื่นทำมากกว่า? ทำไมคุณจึงไม่ควรมองแต่ความไม่ถูกต้องของคนอื่นในบางครั้ง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *