เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. สดุดี 148:1-14

กษัตริย์ดาวิดเรียกร้องให้สิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสร้างสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของทุกสิ่งเหล่านั้น และเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่ในการอนุญาตและการควบคุมของพระองค์ ใช้เวลานี้ในการร้องเพลงและอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *