เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 12 ต.ค. 2 พงศาวดาร 9:22-31

พระราชาทั่วโลกพยายามจะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานให้ท่าน (ข้อ 23) แต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์บอกว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์” มธ.28:19  คิดถึงคนที่คุณจะชวนมางานประกาศสัปดาหที่ 5 กับ 4 คนกันเองในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ อธิษฐานฝากคนที่คุณจะชวนมากับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *