เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2 พงศาวดาร 10:1-11

ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเรโหโบอัม ซึ่งท่านก็รับฟัง โดยให้กลับมาฟังคำตอบในอีกสามวัน  เพราะเพิ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ใหม่ต้องปรึกษาผู้รู้ก่อน  อธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือคุณในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยความระมัดระวัง เหมือนในยากอบ 1:19 ที่ว่า “ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *