วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน “ความอดทน” ยากอบ 1:12

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็@เป็นสุข
เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะ@ ได้รับมงกุฎแห่งชีวิต
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

Q1 “ความอดทน” มีผลต่อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้เผชิญหน้ากับ “การทดลอง” หรือ “การข่มเหง” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพราะการที่คุณเป็นคริสเตียนอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:10-12 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:10-1210 “บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา 11 “เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 37-39  2 เปโตร 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *