วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม “พระบิดา” เอเฟซัส 3:14-15

เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่า@ต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ
ในสวรรค์ก็ดี  ที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่า พระบิดา)

Q1 เวลาที่เปาโลอธิษฐาน ท่านใช้ “คำสรรพนาม” เรียก “พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูดสุด” ผู้อยู่ในสวรรค์ว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำพูดที่ว่า “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา” หนุนใจคุณให้อธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (ดู มัทธิว 7:11 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เอเสเคียล 40-41  2 เปโตร 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *