วันจันทร์ที่ 29 มกราคม ฮีบรู 11:8 “ทรงเรียก”

โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่าน
จะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน

Q1 คุณคิดว่า อับราฮัมออกเดินทางเพราะเชื่อใน “สิ่งที่จะได้รับเป็นมรดก” หรือเชื่อใน “การทรงเรียกของพระเจ้า”? (ดู ฮีบรู 11:1 ประกอบ)
Q2 วันนี้พระเจ้า “ทรงเรียก” ให้คุณทำอะไร? และคุณได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์แตกต่าง หรือเหมือนกับอับราฮัม? เพราะเหตุใด?
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 21-22 มัทธิว 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *