เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2 พงศาวดาร 29:1-19

เฮเซคียาห์นับว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่รื้อฟื้นสถานนมัสการของพระเจ้าได้สำเร็จ ท่านตั้งใจอย่างจริงจังที่จะรื้อฟื้นพระวิหารให้มีสง่าราศีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง การชำระครั้งใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ตัวบุคคล ตลอดจนห้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ในพระวิหาร และในเวลาเพียง 8 วัน เขาก็ชำระพระวิหารเสร็จสิ้น พระคัมภีร์บอกว่า ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีห้องใด หรือส่วนใดในชีวิตของคุณที่ยังคงสกปรกอยู่ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะขอพระเจ้าทรงชำระชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์เพื่อพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *