เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 9 พ.ย. 2 พงศาวดาร 29:20-36

ภาพการรื้อฟิ้นการนมัสการในพระวิหารจบลงด้วยประโยคที่ว่า “เฮเซคียาห์กับประชาชนทั้งปวงก็เปรมปรีดิ์ ด้วยการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้แก่ประชาชนครั้งนี้ เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน” (ข้อ 36) ทบทวนชีวิตนมัสการของคุณว่า เป็นอย่างไรบ้าง? ทุกๆ วันอาทิตย์หลังการนมัสการ คุณกลับออกไปด้วยท่าทีแบบใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *