วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม สดุดี 100:4 “นมัสการพระเจ้า”

จงเข้าประตูของพระองค์@ด้วยการขอบพระคุณ
และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์@ด้วยการสรรเสริญ
จงขอบพระคุณพระองค์ @จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์

Q1 ผู้เขียนสดุดีให้ “คำแนะนำ” เกี่ยวกับการ “นมัสการพระเจ้า” ในพระวิหารอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณมีการ “นมัสการพระเจ้า” ที่มี “คุณภาพ” ทั้งในวันอาทิตย์ และในทุกๆ เช้าวันใหม่อย่างไร? (ดู สดุดี 92:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 92:1-21 เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ 2 ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 23-25  มาระโก 7:14-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *