เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 15 พ.ย. 2 พงศาวดาร 33:1-9

มนัสเสห์ได้กระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเฮเซคียาห์ผู้เป็นบิดาราวฟ้ากับดิน มนัสเสห์เกี่ยวข้องกับรูปเคารพทุกอย่าง การเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือโดยสายเลือด แต่การสอนความจริงเรื่อง “พระเยซูคริสต์” “ความรอด” และการต้อนรับพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้ช่วยให้รอดต่างหากที่จะทำให้คนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียน เป็นคริสเตียนที่แท้จริง และได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์ อธิษฐานเผื่อลูกหลานคริสเตียนในคริสตจักรที่คุณรู้จัก ว่าวันหนึ่งคนเหล่านั้นจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *