เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 16 พ.ย. 2 พงศาวดาร 33:10-25

“แล้วมนัสเสห์ทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า” (ข้อ 13) บางครั้งพระเจ้าทรงใช้ปัญหาที่หนักหนาสาหัส ความเจ็บปวด และความทุกข์ยากลำบาก เพื่อสอนให้เรากลับใจเสียใหม่ และหันกลับมาหาพระองค์ จงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า เพื่อพระองค์จะไม่ต้องใช้วิธีพิเศษเหมือนที่ใช้กับมนัสเสห์กับตัวคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *