วันจันทร์ที่ 1 เมษายน สดุดี 145:9 “พระยาห์เวห์ทรงดี”

พระยาห์เวห์ทรงดีต่อทุกคน และพระกรุณาของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

Q1 คำว่า “พระยาห์เวห์ทรงดี” เกี่ยวข้องกับ “พระกรุณา” และ “พระราชกิจทั้งสิ้น” ของพระองค์อย่างไร? (ดู สดุดี 145:8 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “ความดี” และ “พระกรุณา” ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามและพระกรุณาเหล่านั้น (ดู โรม 8:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 145:8 พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา กริ้วช้าและทรงมีความรักมั่นคงอย่างอุดมโรม 8:28 เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 13-15 ลูกา 6:27-49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *