เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 22 พ.ย. วิวรณ์ 1:1-7

“วิวรณ์” หมายถึง “การเปิดเผย” ยอห์นได้บอกชัดเจนว่า ความสุขจะเป็นของ “ผู้ที่ฟัง” การเปิดเผยและ “กระทำตาม” การเติบโตในชีวิตคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความรู้พระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับการนำเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงมากน้อยแค่ไหน อธิษฐานขอความจริงของพระเจ้าจะปรากฏเป็นชีวิตจริงๆ ในตัวคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *