เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 23 พ.ย. วิวรณ์ 1:8-16

การได้รู้ว่า “พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่เดี๋ยวนี้ เป็นผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน และจะเสด็จมาในอนาคตนั้น” เตือนสติคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *