เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. วิวรณ์ 1:17-20

“เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย” “เราได้ตายแล้ว และนี่แน่ะ เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์” และ “เราเป็นอัฟา และโอเมก้า” มีความหมายเดียวกัน คือ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีที่สิ้นสุด ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล ความจริงเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการรักษาชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *