เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. วิวรณ์ 2:8-11

คริสตจักรเมืองสเมอร์นาเป็นคริสตจักรเดียวในเจ็ดคริสตจักรที่ไม่ถูกต่อว่าเลย พระเจ้าชมเชยถึงความอดทนที่พวกเขาทนทุกข์เพื่อพระเจ้า แม้ถูกใส่ร้ายต่างๆ นานา และหนุนใจพวกเขาให้รักษาความเชื่อไว้ เพราะพระเจ้าได้เตรียมมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่พวกเขาแล้ว อธิษฐานขอแบบอย่างของพี่น้องที่สเมอร์นาปรากฏในชีวิตของคุณ อ่านมัทธิว 5:10 ประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *