เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. วิวรณ์ 2:18-29

จากเปอร์กามัมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีก 65 กิโลเมตร ก็จะถึง ธิยาทิรา ที่นี่มีชื่อเสียงในการผลิตย้อมผ้า นางลิเดียขายผ้าสีม่วงที่บันทึกในกจ.16:14 มาจากเมืองนี้ เป็นคริสตจักรที่มีขนาดเล็กที่สุดในจำนวน 7 แห่ง พระเยซูทรงชมเชยคริสตจักรนี้ว่า มีความรัก ความเชื่อและการปรนนิบัติดี แต่มีจุดอ่อนที่ย่อมให้มีคนสอนผิดในคริสตจักร เหมือนนางเยเซเบลที่ชักจูงอิสราเอลห่างจากพระเจ้า และยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราที่จะห่างไกลจากคำสอนผิด และเผื่อผู้นำ อาจารย์จะไม่สอนผิด เผื่อสมาชิกทุกคนที่จะมีใจฝักใฝ่ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *