เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. วิวรณ์ 6:9-17

“เพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่า” (ข้อ 17) เมื่อวันแห่งการพิพากษามาถึง “ทุกคน” จะต้องได้รับการพิพากษา (ข้อ 16) คุณพร้อมไหมที่จะยืนต่อหน้าพระพักตร์ของพระเยซู? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับวันนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *