เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 6 ธ.ค. วิวรณ์ 7:1-17

จำนวน 144,000 คน จาก 12 เผ่าของอิสราเอล ไม่ได้หมายถึงจำนวนคนที่จะรอด หรือรอดเฉพาะชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่เป็นภาษาเปรียบเทียบถึง “ชนชาติของพระเจ้า” เพราะในข้อ 9 บอกว่า “มีคนมากมายจากทุกชาติทุกภาษา” และที่สำคัญในข้อ 10 บอกว่า “ความรอดขึ้นอยู่กับองค์พระเจ้าของเรา ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และขึ้นอยู่กับพระเมษโปดก” ดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ก็จะพ้นจากการลงโทษและอยู่กับพระองค์ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระเจ้าได้เรียกและเลือกคุณเข้าสู่ความรอดนิรันดร์ของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *