วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน มัทธิว 11:28 “เหน็ดเหนื่อย และ หนัก”

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก

Q1 ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีการงานที่ “เหน็ดเหนื่อย” และ “ภาระที่หนัก” ในด้านใดบ้าง? (การเรียน การทำงาน การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิตสมรส การรับใช้ ฯลฯ) ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบสิ่งที่ “เหน็ดเหนื่อย” และ “ภาระที่หนัก” ไว้กับพระเจ้า ด้วยความมั่นใจในพันธสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 19-20  ยอห์น 13:21-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *