เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค. วิวรณ์ 11:15-19

ทันทีที่แตรอันที่ 7 ถูกเป่าขึ้น ทุกเสียงในสวรรค์ก็กล่าวพร้อมกันว่า “ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์” นี่เป็นคำประกาศยืนยันถึงการทรงครอบครองของพระองค์อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการครอบครองอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้าทั้งแผ่นดินโลก และสวรรค์ วันนั้นเป็นเวลาของพระองค์ เป็นเวลาที่พระเจ้าจะทรงกระทำการ 3 อย่างด้วยกัน คือ

1.       พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้ว

2.       พระองค์จะทรงประทานบำเหน็จให้แก่ผู้รับใช้, พวกผู้เผยพระวจนะ, ธรรมิกชน และแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์

3.       พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลก

ความจริงในเรื่องนี้เตือนสติ และหนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิต แม้จะใกล้สิ้นปีแล้วก็ตาม อธิษฐานขอการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *