เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 13 ธ.ค. วิวรณ์ 12:1-17

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายให้เห็นภาพของสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างคนของพระเจ้ากับมารซาตาน และสมุนของมัน และพระธรรมตอนนี้บอกว่า “เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” (ข้อ 11)

วันนี้มารซาตานทำสงครามต่อสู้กับคนของพระเจ้าด้วยคำสอนผิดที่มีอย่างมากมาย ความสุขสบายที่ฟุ้งเฟ้อ ความสำเร็จ ชื่อเสียง และความมั่งคั่ง คุณพร้อมไหมที่จะสละสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมา เพื่อรักษาความรอดเป็นพยานในความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *