เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. วิวรณ์ 14:1-13

จำนวน 144,000 คน หมายถึง บุคคลที่เชื่อในพระเจ้า และต้อนรับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด และคนเหล่านี้มีคุณลักษณะดังนี้คือ 1.สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้า (ข้อ 1) 2.สรรเสริญพระเจ้า (ข้อ 3) 3.ไม่มีรูปเคารพในชีวิต (ข้อ 4a)   4.ติดตามพระเยซูคริสต์ (ข้อ 4b) 5.พูดความจริง (ข้อ 5)

ลองสำรวจชีวิตของคุณดูว่า คุณมีคุณลักษณะทั้ง 5 ประการในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? อธิษฐานขอการเติบโตจากพระเจ้าในคุณลักษณะที่ขาดอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *