เฝ้าเดี่่ยว วันอังคารที่ 20 ธ.ค. วิวรณ์ 17:1-18

“บาบิโลน” เล็งถึง “สังคมมนุษย์ที่ปฏิเสธพระเจ้า” ส่วน “หญิงแพศยา” เป็นภาพของ “การล่วงประเวณี การนับถือรูปเคารพ” ซึ่งพระคัมภีร์บอกว่า สิ่งเหล่านี้กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดิน ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทย ขอพระเจ้าทรงเมตตาประเทศไทย ประทานความรอดลงมาอยู่เหนือแผ่นดินไทย ผ่านคริสตจักร และคริสเตียนทุกๆ คนในประเทศไทย รวมถึงตัวคุณด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *